Sakrament Bierzmowania

Z nauki Kościoła

W sakramencie bierzmowania ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. Każdy chrześcijanin powinien się rozwijać w swoim życiu wiary ku pełni dojrzałości duchowej. Dojrzałość duchowa /nie jest ona uzależniona od ilości lat/ polega przede wszystkim na:

  • budowaniu wspólnoty Chrystusowego Kościoła
  • szerzeniu i bronieniu wiary słowem i czynem
  • służeniu innym ludziom

W bierzmowaniu Duch Święty daje moc do takiego otwarcia się na drugich i do realizowania przykazania miłości w naszym życiu.

Przygotowanie do bierzmowania

Od dnia chrztu św. na rodzicach spoczywa obowiązek wychowania dzieci w duchu wiary i przygotowania ich do owocnego przyjęcia pozostałych sakramentów. Przygotowanie to polega na formowaniu w dzieciach ducha wiary i stopniowym jego umacnianiu oraz przez bezpośrednie przygotowanie do owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania. W naszej diecezji sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży 3 klas gimnazjum. Jest to wiek, w którym człowiek wkracza w dorosłe życie, również w dorosłe życie wiary. W sakramencie bierzmowania Duch Święty umacnia tę wiarę chrześcijanina by jej w dorosłym życiu bronił, rozszerzał ją i według niej żył. Warunkiem przystąpienia do sakramentu bierzmowania jest więc dojrzałe życie religijne i życie moralne zgodne z wiarą.

Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowują się przez całe swoje życie. W przygotowywaniu pomagają rodzicom parafie i katecheci. Bezpośredni okres przygotowania do przyjęcia bierzmowania to trzy lata nauki w gimnazjum. Młodzież gimnazjalna powinna uczestniczyć gorliwie w katechizacji w szkole pogłębiając wiedzę religijną. Wiedza ta i religijność wyniesiona z domu, powinna przenieść się na osobiste życie wiary kandydata. Życie wiary uwidacznia się w regularnym i pełnym uczestnictwie w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, w regularnym /raz w miesiącu/ przystępowaniu do sakramentu pokuty i komunii św., w udziale w Mszach szkolnych oraz w poza szkolnych spotkaniach przygotowujących do bierzmowania. Przed samym bierzmowaniem kandydat osobiście pisze prośbę do Ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania, uzasadniając swoją dojrzałość do przyjęcia tego sakramentu. Proboszcz w chwili udzielania sakramentu przedstawia Ks. Biskupowi kandydatów i zgodnie ze swoim sumieniem dopuszcza ich do przyjęcia bierzmowania. W sytuacji niedojrzałości religijnej kandydata proboszcz ma prawo przesunąć na później termin przystąpienia do bierzmowania by dać czas kandydatowi na większe pogłębienie wiary i życia zgodnego z nią. Zainteresowanym rodzicom i kandydatom proboszcz uzasadnia swoją decyzję.

Aby przyjąć sakrament bierzmowania należy:

  1. Uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania
  2. Na lekcjach katechezy zdać egzamin z wiedzy religijnej
  3. Złożyć na ręce proboszcza prośbę skierowaną do Ks. Biskupa o udzielenie bierzmowania.
  4. Dostarczyć świadectwo chrztu /jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii niż parafia bierzmowania/
  5. Kandydaci starsi niż 3 klasa gimnazjum powinni przedstawić proboszczowi opinię i zaświadczenie z uczestnictwa w katechezie wystawione przez katechetę /jeżeli kandydat jest w wieku szkolnym
  6. Kandydaci starsi niż 3 klasa gimnazjum a chcący przystąpić do bierzmowania powinni zgłosić się do proboszcza zaraz na początku roku szkolnego w którym będzie bierzmowanie.

Please publish modules in offcanvas position.